Footnote-560-8-644
11. März 2019
Footnote-560-10-646
11. März 2019
Footnote-560-8-644
11. März 2019
Footnote-560-10-646
11. März 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176379, Orekhov, A.; Sobenin, I.; Korneev, N.; Kirichenko, T.; Myasoedova, V.; Melnichenko, A.; Balcells, M.; Edelman, E.; Bobryshev, Y.: Anti-atherosclerotic therapy based on botanicals: Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2013 Apr; 8(1): 56-66.

amr